29 stycznia 2022, 01:50

Teraz

-1°

Fakty

A A A

ARTYKUŁ SPONSOROWANY: Zapadł wyrok w trybie wyborczym

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Sąd Okręgowy w Kaliszu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący:   S.S.O. Renata Starczewska, Protokolant: sękr. sądowy Anna Więcław, 
po rozpoznaniu w dniu 12 października 2018 roku w Kaliszu na rozprawie sprawy z wniosku Piotra Psikusa z udziałem Mirosława Grygier
o wydanie orzeczenia w trybie art 111 Kodeksu wyborczego
postanawia:

1)  zakazać       uczestnikowi       postępowania       Mirosławowi       Grygierowi rozpowszechniania informacji o tym, że wnioskodawca Piotr Psikus -Burmistrz Miasta i Gminy Kępno, swoim rzekomym działaniem w ramach nadzoru właścicielskiego, doprowadził do destrukcji w spółce Wodociągi Kępińskie spółka z o.o. w Kępnie,

2)  nakazać uczestnikowi postępowania Mirosławowi Grygierowi sprostowanie nieprawdziwych  informacji, w formie opublikowania na pierwszej stronie Kuriera Lokalnego Powiatu Kępińskiego w pierwszym wydaniu gazety we wtorek po uprawomocnieniu się  postanowienia wydanego w niniejszym postępowaniu w ramce, czcionką kroju Times New Roman, Rozmiar 12 w kolorze czarnym na białym tle, oświadczenia o treści: „ Ja niżej podpisany Mirosław Grygier, kandydat na radnego Rady Miejskiej w Kępnie z ramienia Komitetu   Wyborczego   Wyborców   Przyjazny  Samorząd   dla   MIG   Kępno oświadczam, że nieprawdziwe są rozpowszechniane przeze mnie informacje o tym/ że Piotr Psikus - kandydat na Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z ramienia Komitetu Wyborczego Wyborców Porozumienie Samorządowe 2018 swym rzekomym działaniem w ramach nadzoru właścicielskiego, doprowadził do rzekomej destrukcji w spółce Wodociągi Kępińskie spółka z o.o. w Kępnie. Mirosław Grygier",

(…)3)  oddalić wniosek w pozostałym zakresie,

4)  przyznać od uczestnika postępowania na rzecz wnioskodawcy kwotę 720 zł (siedemset   dwadzieścia   złotych)   tytułem   zwrotu   kosztów   zastępstwa procesowego.
/-/S.S.O. Starczewska

Uzasadnienie
Wnioskiem złożonym w dniu 11 października 2018 roku nd podstawie art 111 par. l ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks Wyborczy Piotr. Psikus wniósł o:

1)  zakazanie       uczestnikowi       postępowania       Mirosławowi       Grygierowi rozpowszechniania informacji o tym, że wnioskodawca Piotr Psikus -Burmistrz Miasta i Gminy Kępno, swoim rzekomym działaniem w ramach nadzoru właścicielskiego, doprowadził do rzekomej destrukcji w spółce Wodociągi Kępińskie spółka z o.o. w Kępnie,

2)  nakazanie uczestnikowi postępowania Mirosławowi Grygierowi sprostowanie nieprawdziwych informacji, że wnioskodawca Piotr Psikus -Burmistrz Miasta i Gminy    Kępno,    swoim    rzekomym    działaniem    w    ramach    nadzoru właścicielskiego, doprowadził do rzekomej destrukcji w spółce Wodociągi Kępińskie spółka z o.o. w Kępnie w formie ogłoszenia o treści: „Mirosław Grygier, kandydat na radnego Rady Miejskiej w Kępnie z ramienia Komitetu Wyborczego Wyborców Przyjazny Samorząd dla MIG Kępno   oświadcza, że rozpowszechniane przeze niego informacje o tym, że Piotr Psikus -kandydat na Burmistrza  Miasta i Gminy Kępno z ramienia Komitetu Wyborczego Wyborców Porozumienie Samorządowe 2018 swym rzekomym działaniem w ramach nadzoru właścicielskiego, doprowadził do rzekomej destrukcji w spółce Wodociągi Kępińskie spółka z o.o. w Kępnie"

- opublikowanego na pierwszej stronie Kuriera Lokalnego Powiatu Kępińskiego w pierwszym wydaniu po uprawomocnieniu się postanowienia wydanego w niniejszym postępowaniu w ramce, czcionką kroju Times New Roman, Rozmiar 14 w kolorze czarnym na białym tle,

3) nakazanie uczestnikowi postępowania Mirosławowi Grygierowi przeproszenia wnioskodawcy Piotra Psikusa w formie ogłoszenia o treści: „ Przepraszam pana Piotra Psikusa kandydata na Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z ramienia Komitetu Wyborczego Wyborców Porozumienie Samorządowe 2018 za to, że w kampanii wyborczej przed wyborami na Burmistrza w 2018 r., rozpowszechniałem nieprawdziwe informacje o tym, że Piotr Psikus kandydat na Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z ramienia Komitetu Wyborczego Wyborców Porozumienie Samorządowe 2018 swym rzekomym działaniem w ramach nadzoru właścicielskiego, doprowadził do rzekomej destrukcji w spółce Wodociągi Kępińskie spółka z o.o. w Kępnie. Mirosław Grygier",
- opublikowanego na pierwszej stronie Kuriera Lokalnego Powiatu Kępińskiego w pierwszym wydaniu po uprawomocnieniu się postanowienia wydanego w niniejszym postępowaniu w ramce, czcionką kroju Times New Roman, Rozmiar 14 w kolorze czarnym na białym tle,

4)  nakazanie uczestnikowi Mirosławowi Grygierowi wpłacenie kwoty 10.000 zł na rzecz Caritas Polska,

5) obciążenie uczestnika kosztami postępowania.

W uzasadnieniu wniosku wnioskodawca podniósł, iż w dniu 9 października 2018 roku na łamach gazety Kurier Lokalny Powiatu Kępińskiego ukazał się sponsorowany materiał prasowy pod tytułem: „Wodociągi - nieudany eksperyment socjologiczny". W materiale tym zostały zamieszczone w formie wywiadu wypowiedzi Mirosława Grygier, kandydata na radnego Rady Miejskiej w Kępnie z ramienia Komitetu Wyborczego Wyborców Przyjazny Samorząd dla MiG Kępno, dotyczące obecnego Burmistrza Miasta i Gminy Piotra Piskusa a jednocześnie kandydata na Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z ramienia Komitetu Wyborczego Wyborców Porozumienie Samorządowe 2018 w wyborach w 2018 r. W wywiadzie tym Mirosław Grygler stwierdził że: „Eksperyment socjologiczny", który przeprowadził na organizmie spółki Pan Burmistrz w ramach tzw. nadzoru właścicielskiego sprowadził się do destrukcji organizmu spółki".

Wnioskodawca podał, że stwierdzenia te są nieprawdziwe i miały na celu zdyskredytowanie wnioskodawcy w opinii wyborców.  Wnioskodawca  podał,  że reprezentując Gminę Kępno jako jednego ze wspólników spółki Wodociągi Kępińskie spółka z o.o. wykonywał swoje obowiązki zgodnie z przepisami prawa oraz umową spółki, czego miarodajną oceną jest fakt, że nigdy w czasie jego kolejnych kadencji  na stanowisku Burmistrza Miasta i Gminy Kępno, nie zostały zakwestionowane jego działania jako reprezentanta wspólnika przez organy państwowe kontrolujące; Gminę Kępno, biegłych rewidentów badających sprawozdania z działalności spółki, uchwały zgromadzenia wspólników spółki podejmowane z udziałem wnioskodawcy, nigdy nie były zaskarżone lub uchylone przez Sądy.

Ponadto wskazano, że organem uprawnionym do powoływania i odwoływania członków zarządu spółki Wodociągi Kępińskie spółka z o.o. w Kępnie jest zgodnie z § 31 umowy spółki Rada Nadzorcza, Wnioskodawca podał, że uczestnika Mirosława Grygiera z funkcji członka zarządu odwołała Rada Nadzorca.

Wnioskodawca podniósł, że nieprawdziwe jest twierdzenie o „destrukcji organizmu spółki" ponieważ spółka Wodociągi Kępińskie ciągle się rozwija, realizuje swoje zadania wobec mieszkańców i innych użytkowników, prowadzi rozległe inwestycje w oparciu o kapitały własne, zwiększone odpisy amortyzacyjne oraz środki pozyskiwane z zewnątrz w ramach różnych programów rozwojowych.

Wnioskodawca podał, iż wypowiedzi uczestnika miały na celu zdyskredytowanie osoby wnioskodawcy w opinii wyborców. Uczestnik startuje w wyborach na radnego Rady Miasta i Gminy z listy Komitetu Wyborczego Wyborców Przyjazny Samorząd dla MiG Kępno, tj. komitetu wyborczego, który popiera w wyborach w 2018 r. jedynego kontrkandydata wnioskodawcy Piotra Psikusa kandydata na Burmistrza Miasta i Gminy Kępno.

Uczestnik postępowania Mirosław Grygier wniósł o oddalenie wniosku oraz zasądzenie od wnioskodawcy na rzecz uczestnika postępowania kosztów postępowania w tym kosztów zastępstwa procesowego. Uczestnik podniósł, że w wywiadzie nie ma cech agitacji wyborczej, nie wskazano, że uczestnik, czy też wnioskodawca kandydują w .wyborach, nie wskazano komitetów wyborczych obu stron postępowania. Podniesiono, że uczestnik jest ekspertem w swojej* dziedzinie i ma prawo do oceny pracy spółki Wodociągi Kępińskie na obecnym etapie. Podniesiono, że hipoteza artykułu 111 kodeksu wyborczego nie obejmuje ocen, nawet jeżeli są one nieprawdziwe. Jeżeli takie twierdzenia naruszają dobra osobiste wnioskodawcy, to może dochodzić ochrony w innym postępowaniu, na zasadach - ogólnych.
(…)
W ocenie Sądu artykuł w gazecie Kurier Lokalny Powiatu Kępińskiego, z dnia 9 października 2018 r. jest elementem kampanii wyborczej i prowadzonej w jej ramach agitacji wyborczej. Wprawdzie artykuł bezpośrednio nie .odwołuje się do kampanii wyborczej, jednakże okoliczności, iż artykuł o tej treści ukazał się w okresie kampanii wyborczej i odnosi się do sprawowania funkcji Burmistrza Miasta i Gminy Kępno przez wnioskodawcę, a ponadto dokonuje tego w wypowiedziach inny uczestnik kampanii wyborczej, pozwalają na przyjęcie, iż przedmiotowy artykuł pozostaje w związku czasowym i przedmiotowym z toczącą się kampanią wyborczą i pozostaje w związku z aktem wyboru.

Uczestnik udzielił wywiadu autorowi publikacji sponsorowanej wskazując, że: „Eksperyment socjologiczny", który przeprowadził na organizmie spółki Pan Burmistrz w ramach tzw. nadzoru właścicielskiego sprowadził się do destrukcji organizmu Spółki. Sztuczne utrzymywanie dodatniego wyniku kosztem ograniczania remontów, niepotrzebna wymiana pracowników na niedoświadczone osoby, traktowanie odbiorców jako uciążliwych petentów prowadzi do pogarszania się opinii o Spółce wśród mieszkańców". Uczestnik zamieścił Informacje w sponsorowanym materiale prasowym podnosząc, iż jego zamiarem było dotarcie do szerszego grona odbiorców. Wypowiedzi uczestnika zawierały informacje sugerujące, że wnioskodawca jako Burmistrz Miasta i Gminy Kępno swoimi działaniami w ramach nadzoru doprowadził do „destrukcji w spółce", natomiast jak wynika z przedłożonych dokumentów przez wnioskodawcę w postaci sprawozdań finansowych z oceny działalności spółki, nigdy nie zostały zakwestionowane działania wnioskodawcy jako reprezentanta wspólnika nieprawidłowości w funkcjonowaniu spółki.

Fakt trwania kampanii wyborczej i uczestnictwo w niej zainteresowanych jako kandydatów konkurujących komitetów wyborczych, wskazuje, iż udzielenie wywiadu przez uczestnika postępowania w sponsorowanym artykule oraz zawarte w tym wywiadzie  nieprawdziwe treści  miały na  celu  zdyskredytowanie wnioskodawcy zarówno jako Burmistrza Miasta i Gminy Kępno, jak również jako kandydata na Burmistrza Miasta l Gminy Kępno l tym samym wpłynięcie na wynik głosowania. Informacje te mogły wywołać negatywną ocenę działania wnioskodawcy jako Burmistrza i w konsekwencji zniechęcić do oddania swoich głosów na wnioskodawcę. Uzasadnione jest zatem żądanie zakazania uczestnikowi na podstawie art. 111 par. l pkt. l i 3 ustawy Kodeks wyborczy rozpowszechniania powyższych informacji oraz nakazania ich sprostowania, poprzez jego umieszczenie w gazecie Kurier Lokalny    Powiatu    Kępińskiego    gdyż    w    tej    gazecie    informacje    zostały rozpowszechnione,   przy   czym   wystarczające  jest,   aby   oświadczenie   zostało opublikowane czcionką Times New Roman o rozmiarze 12. Powyższe zobowiązanie w ocenie  Sądu  jest  adekwatne  do  sposobu   rozpowszechnienia   nieprawdziwych informacji na temat wnioskodawcy.

Mając na względzie powyższe rozważania orzeczono jak w punkcie l i 2 sentencji postanowienia. I z powyższych względów nie jest uzasadnione żądanie nakazania uczestnikowi przeproszenia wnioskodawcy przez opublikowanie na tej samej stronie co sprostowanie także przeprosin o tej samej treści, gdyż jak zostało wyżej podniesione, orzeczone w punkcie 2 sentencji postanowienia zobowiązanie jest adekwatnym i wystarczającym środkiem służącym usunięciu skutków naruszenia. (…)
/-/S.S.O. Renata Starczewska

Zleceniodawca artykułu sponsorowanego: Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Samorządowe 2018

Autor: redakcja@radiosud.pl

Archiwum komentarzy
Tryb sortowania komentarzy:
  • Administrator : Informujemy, iż dodawanie komentarzy pod artykułem sponsorowanym zostało na wniosek zamawiającego wyłączone.

    21:58, 15 października 2018, | odpowiedz