17 kwietnia 2024, 08:50

Teraz

Fakty

A A A

BRALIN: Poprawią stan dróg w dwóch sołectwach

28 marca wójt gminy Bralin, Piotr Hołoś podpisał dwie umowy, których przedmiotem jest poprawa jakości sieci dróg w gminie Bralin. Pierwsza umowa dotyczy budowy nawierzchni drogi wewnętrznej w Nowej Wsi Książęcej o długości ok. 251 m i szerokości min. 4,0 m. W ramach zadania powstanie nawierzchnia asfaltowa wraz z poboczami z kruszywa kamiennego, fragment chodnika w ciągu drogi powiatowej z dojściem do wiaty przystankowej, linia oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi wewnętrznej oraz kanalizacja deszczowa z odprowadzeniem wód opadowych do istniejącego rowu. Wartość zadania to kwota 919 000,00 zł. Druga umowy dotyczy remontu drogi gminnej łączącej miejscowości Tabor Mały – Utratę i Mielęcin. W ramach zadania ułożona zostanie nowa warstwa nawierzchni bitumicznej, pobocza z kruszywa kamiennego, wyremontowane zostaną dwa przepusty oraz usunięte zostaną korzenie drzew i krzewów na długości ok. 300 m. Całkowita wartość zadania to prawie 774.000 zł, w tym ponad 595 470 zł to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 
Źródło: www.bralin.pl 

Autor: lukasz.smiatacz@radiosud.pl