14 lipca 2024, 13:03

Teraz

23°

Fakty

A A A

KĘPNO: Kara bezwzględnego pozbawienia wolności dla prokurenta i księgowej 

Sąd Rejonowy w Kępnie wyrokiem uznał winnymi i skazał dwie 60 letnie mieszkanki powiatu kępińskiego, które w latach 2008-2020 dopuściły się łącznie 36 oszustw, z czego 34 w związku z fałszowaniem dokumentów. Dodatkowo jednej z oskarżonych przypisano naruszenie obowiązków w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz 23 przestępstwa polegające na kradzieży mienia. Przestępstwa powyższe popełnione zostały na szkodę jednej z kępińskich spółek.Obie kobiety we wskazanym okresie były zatrudnione na stanowiskach związanych z odpowiedzialnością za przepływy pieniężne w pokrzywdzonej spółce. - Całość ujawnionego zachowania wymienionych odbywała się w ten sposób, że oskarżona pełniąca ówcześnie funkcję prokurenta i posiadająca uprawnienie do pobierania środków z rachunku bankowego spółki, dokonywała przelewów na inne rachunki, a druga kobieta pełniąca funkcje księgowej, upoważnionej do księgowania i rozliczania poszczególnych transakcji wprowadzała właścicieli spółki w błąd, w ten sposób, że tworzyła nierzetelne dokumenty KP i KW, a także dokonywała niezgodnych z rzeczywistością zapisów w dokumentacji księgowej - poinformował Radio SUD prokurator Maciej Meler z Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wlkp. Sąd Rejonowy w Kępnie orzekł wobec jednej z oskarżonych karę łączną 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz grzywnę w wysokości 350 stawek dziennych, ustalając wysokość stawki dziennej na kwotę 10 złotych. Wobec drugiej oskarżonej orzeczono karę 1 roku i 4 miesięcy pozbawienia wolności oraz grzywnę w wysokości 350 stawek dziennych, ustalając wysokość stawki dziennej na kwotę 10 złotych. Orzeczono także obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej pracodawcy w łącznej kwocie 470 272,95 zł. Zasądzono częściowo koszty sądowe od oskarżonych w kwotach po 5 103,78 zł. Wyrok jest nieprawomocny, stronom postępowania przysługuje od niego środek odwoławczy.

Autor: redakcja@radiosud.pl