14 kwietnia 2024, 03:53

Teraz

12°

Fakty

A A A

KĘPNO: Skarga na dyrektora podstawówki

Radni podczas ostatniej XXXVIII Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Kępnie zajęli się skargą na dyrektora SP Nr 1 w Kępnie.Radni skargę uznali za zasadną.

Podczas wczorajszych obrad radni zaakceptowali przyjęcie od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu zadania polegającego na wspólnej realizacji budowy ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi krajowej Nr 11 na odcinku Kliny - Przybyszów a także zwiększenia zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Kępno dla Powiatu Kępińskiego na wykonanie w 2017 roku zadania inwestycyjnego realizowane w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019. Do Rady Miejskiej wpłynęła skarga na działalność dyrektora Szkoły Podstawowej Nr1 im.Bohaterów Westerplatte.Skarżący zarzuca dyrektorowi nie dotrzymanie terminu niezwłocznego udzielenia informacji o postępach edukacyjnych swojego dziecka, niedbałość w wykonywaniu powierzonych zadań, naruszenie słusznego interesu polegającego na swobodzie w dostępie informacji o wyniakch w nauce syna, niezałatwienie sprawy w terminie oraz naruszenie postanowień statutu szkoły.

Rodzic na podstawie statutu szkoły, paragrafu 7,ze względu na ogólny zarys treści tego paragrafu wskazuje, iż ma prawo do informacji.Stopień ogólności sformułowania statutu nie dookreśla w jaki sposób rodzic tą informację może powziąć.Zwyczajowo przyjęta jest informacja osobista, ustna,jest tak praktykowane we wszystkich szkołach i przedszkolach. Wydaje nam się, że jest to metoda jak najbardziej właściwa. Jednakże kiedy statut nie formułuje czy to w formie pisemnej czy ustnej, rodzic zwrócił się z prośbą o pisemną informację i takiej do 7 kwietnia nie otrzymał pełnej.Aczkolwiek po części otrzymał informację w terminie 30-dniowym od złożenia wniosku, czyli od 15 lutego do 15 marca dostał jedną część, 7 kwietnia podczas spotkania z rodzicami drugą część,11 kwietnia drogą mailową trzecią część i 20 kwietnia, drogą listową ostatnią część.W tych ratach rodzic uzyskiwał informację.Skoro przedmiotem skargi jest zarzucenie niewypełniania przez dyrektora szkoły obowiązków wynikających ze statutu i kodeksu postępowania administracyjnego, to rzeczywiście w terminie niezwłocznym rodzic nie uzyskał informacji -tłumaczyła radnym naczelnik Wydziału Oświaty UMiG w Kępnie Małgorzata Frala-Kędzior.

Radni Rady Miejskiej postanowili uznać skargę za zasadną. Teraz o ewentualnych konsekwencjach wynikających z tego faktu zdecyduje burmistrz Miasta i Gminy.

Autor: joanna.kaczorowska@radiosud.pl