24 marca 2023, 20:11

Teraz

16°

Fakty

A A A

KĘPNO: Wiatraki nie zablokują gminy

W Gminie Kępno nie będą blokowane inwestycje mieszkaniowe czy około mieszkaniowe w związku z farmą wiatrową - mówił podczas ostatniej konferencji w kępińskim Ratuszu burmistrz Piotr Psikus.

Burmistrz uspokaja mieszkańców. Punkt 4 podpisanej przez prezydenta ustawy mówi o tym, że co prawda ustawodawca wprowadza zapis, że zabudowa może być realizowana w odległości nie mniejszej niż ok. 1,6 km od takiego wiatraka, jednak nie dotyczy to tych działek, które w uchwalonym (przed wejściem w życie ustawy) planie przestrzennego zagospodarowania zapisane zostały jako tereny przeznaczone pod zabudowę.

Gmina Kępno ma od 2013 r. obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego. Mamy studium uwarunkowań gminy Kępno i zatwierdzony plan, który dotyczy całej gminy. Plan został uchwalony w 2013 r., poprzedni plan nie zawierał farm wiatrowych, nowy zawiera już tereny pod fermy wiatrowe. I co czytamy w tej ustawie? Otóż w art. 15 czytamy, że studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz plany zagospodarowania przestrzennego województwa, uchwalone przed dniem wejścia w życie ustawy, zachowują moc. Art. 15 pkt. 4 tej ustawy precyzyjnie określa, że jeżeli w planie miejscowym, o którym mowa przewiduje się lokalizację budynku mieszkalnego albo budynku o funkcji mieszanej, przesłanki odmowy przez organ administracji architektoniczno-budowlanej wydania pozwolenia na budowę, lub w przypadku zgłoszenia wniesienia sprzeciwu, nie stanowi fakt, że inwestycja ta nie spełnia wymogów, o którym mowa w art. 4 -mówił burmistrz Piotr Pskis.

Jak powiedział włodarz miasta i gminy zanim plan z 2013 roku został uchwalony był trzykrotnie wyłożony do wglądu za każdym razem na okres 21 dni. Po każdym wyłożeniu każdy zainteresowany mógł zgłosić uwagi.

Do projektu miejscowego planu, który Rada uchwaliła w 2013 roku nie wpłynęły żadne uwagi lub wnioski dotyczące lokalizacji elektrowni wiatrowych- podsumował burmistrz Psikus.

Autor: joanna.kaczorowska@radiosud.pl