12 listopada 2019, 22:25

Teraz

Fakty

A A A

KONKURS: Wygraj czujniki tlenku węgla - LISTA ZWYCIĘZCÓW

Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie, Ostrzeszowie oraz w Wieruszowie wraz ze Starostwami Powiatowymi poszczególnych powiatów organizują akcję prewencji społecznej, której celem jest propagowanie wiedzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej, a tym samym zwiększenie bezpieczeństwa pożarowego mieszkańców powiatów kępińskiego, ostrzeszowskiego i wieruszowskiego.
Akcja, choć organizowana od kilku lat na antenie Radia SUD, po raz pierwszy swoim zasięgiem obejmie aż trzy powiaty. Wszystko dzięki bardzo dobrej współpracy Komend Powiatowych PSP i Starostw powiatowych, które zakupiły łącznie prawie 300 czujników tlenku węgla. Na antenie Radia SUD czujki zostaną rozdysponowane wśród mieszkańców trzech powiatów. W ciągu dwóch tygodni tj. od 12.11.2019 r. do 21.11.2019 r. na antenie Radia Sud omawiane będą zagadnienia z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa pożarowego w obiektach mieszkalnych. Podczas tych audycji rozdawane będą czujniki tlenku węgla. Codziennie do rąk mieszkańców 3 powiatów powędruje około 30 czujników.
Wyślij sms pod numer 71601 o treści SUD CZUJNIK, dopisz swoje IMIĘ i NAZWISKO i MIEJSCOWOŚĆ ZAMIESZKANIA.  (koszt 1,23 z vat). Zapraszamy do udziału w programie, codziennie o 9.40 od 12 do 21 listopada. Wręczenie czujek dla mieszkańców odbędzie się na spotkaniach w poszczególnych powiatach po zakończeniu audycji – szczegóły podamy później. 

LISTA ZWYCIĘZCÓW: (aktualizowana codziennie w dniu konkursu):
1. Maria Jerzyk, Grebanin
2. Ewa Mikos, Bralin
3. Agata Stępniak, Kepno
4. Emilia Cugier, Kępno
5. Daniel Otręba, Kliny
6. Adam Rybczyński, Domanin
7. Monika Gugała, Kepno
8. Urszula Stempin, Słupia pod Kępnem
9. Artur Piątek, Osiny
10. Wojtek Mikołajczyk, Piaski
11. Karolina Stasiewska, Olszowa
12. Karolina Mrugała, Kepno
13. Teresa Moś, Słupia p. Kępnem
14. Stefan Sroka, Kępno
15. Jan Waloszczyk, Kępno
16. Marcin Urbaniak, Mianowice
17. Beata Maćkowiak, Kepno
18. Małgorzata Kaniewska, Trzebień
19. Sylwester Góra, Mroczeń
20. Damian Stempniewicz, Kępno
21. Zbigniew Młynarczyk, Pustkowie Kierzeńskie
22. Dariusz Zimoch, Piotrówka
23. Martyna Radefeld, Kepno
24. Genowefa Kolenda, Trębaczów
25. Justyna Piskozub, Krążkowy
26. Rafał Derdak, Biadaszki
27. Łukasz Dirbach, Bralin
28. Natalia Kłobus, Krążkowy
29. Maciej Pliszka, Laski
30. Łukasz Pieczara, Kepno

1. Administratorem danych osobowych jest Organizator: RADIO SUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą w Kępnie, al. Marcinkowskiego 12k, 63-600 Kępno, REGON: 362426164, NIP: 6192023766, numer KRS: 0000574279, Sąd Rejestrowy w Poznaniu, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY Wydział Gospodarczy KRS , dane kontaktowe: telefon 62 583 15 50 , adres email redakcja@radiosud.pl

2. Dane osobowe, będące przedmiotem przetwarzania obejmują:
a)numer telefonu,
b)dane osobowe Zwycięzców:
- imię i nazwisko,
- miejscowość zamieszkania

3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:
a) § 6 ust. 1 pkt b) RODO - w zakresie w jakim jest to niezbędne do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy - tj. do dokonania zgłoszenia do konkursu i udziału w konkursie (przy czym umową jest niniejszy Regulamin),
b) § 6 ust. 1 pkt f) RODO - w zakresie w jakim dotyczy to uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, przy czym za działanie wykonywane w prawnie uzasadnionym interesie należy uznać przetwarzanie danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego (promocji) oraz archiwizowanie dla celów dowodowych (w tym rozliczeniowych) danych przetwarzanych uprzednio na ww. podstawie. Pod pojęciem: "RODO" należy rozumieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

4. Dane osobowe przetwarzane są w celu:
a) przyjęcia zgłoszenia udziału w Konkursie,
b) wyboru Zwycięzcy,
c) weryfikacji osób uprawnionych do otrzymania nagrody,
d) wydania / przesłania / wypłaty nagrody,
e) rozpoznania ewentualnej reklamacji.

Dane osobowe przetwarzane będą także w celu:
f) marketingu własnych usług Administratora, tj. informowania uczestników Konkursu o nowych konkursach / loteriach / serwisach, których organizatorem jest / będzie Administrator,
g) archiwizacji danych i ich przechowywania dla celów dowodowych, w tym rozliczeniowych.

5. Uczestnik konkursu wysyłający smsa zgłoszeniowego wyraża zgodę na upublicznienie imienia i nazwiska oraz nazwy miejscowości zamieszkania. W tym zakresie przetwarzanie danych osobowych realizowane będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, na zasadach zawartych w zgodzie.

6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

7. Dane osobowe - w zakresie, o którym mowa w ust. 3 pkt a) - przetwarzane będą przez okres przeprowadzania konkursu, wydania nagród, rozpoznania reklamacji i wykonania obowiązków podatkowych z tego wynikających. Dane osobowe - w zakresie dotyczącym marketingu bezpośredniego (promocji) usług Administratora, o którym mowa w ust. 3 lit. b) - przetwarzane będą przez okres pięciu (5) lat od daty ich pozyskania przez Administratora lub od daty, w której nastąpił ostatni kontakt z Administratorem ze strony osoby, której dane osobowe dotyczą; dane osobowe - w zakresie dotyczącym archiwizacji danych i ich przechowywania dla celów dowodowych, w tym rozliczeniowym (po zakończeniu Konkursu), o których mowa w ust. 3 lit. b) - przetwarzane będą do czasu upływu okresu ustawowego przedawnienia roszczeń wynikających z konkursu.

8. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również prawo do przeniesienia danych.

9. W przypadku uznania przez uprawnionego, iż przetwarzanie jego danych osobowych odbywa się w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa, przysługuje mu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak podania danych osobowych uniemożliwi przyjęcie zgłoszenia do Konkursu lub udział w Konkursie lub przyznanie/wydanie/przesłanie nagrody lub rozpoznanie reklamacji.

11. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Administratorem pod adresem: redakcja@radiosud.pl.

12. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu akcji mogą być składane przez uczestników wyłącznie w formie pisemnej wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, listem poleconym na adres siedziby Organizatora przez cały czas trwania akcji, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia ukończenia akcji. Reklamacje wpływające po powyższym terminie nie będą rozpatrywane. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Decyzja Organizatora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.

13. Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami). Wszelkie spory i roszczenia związane z Konkursem rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do nie wyemitowania konkursu w terminie i w czasie określonym w pkt. 10 regulaminu z przyczyn technicznych niezależnych od Organizatora.

Autor: