23 września 2023, 12:48

Teraz

18°

Fakty

A A A

ŁĘKA OPATOWSKA: Odbyła się LXI Sesja Rady Gminy

W sali widowiskowej Urzędu Gminy Łęka Opatowska odbyła się wczoraj LXI/61/ Sesja Rady Gminy. Radni przyjęli wszystkie uchwały przewidziane w porządku obrad.


Jedną z ważniejszych było podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Łęka Opatowska na 2023 rok a także w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2039.Radni pochylili się również nad sprawą przyjęcia założeń do Planu zaopatrzenia w ciepło,energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Łęka Opatowska na lata 2023-2037 a także przyjęciem Programu Ochrony Środowiska na lata 2023-2026 z perspektywą do 2030 r. Złożone zostało również sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi Gminy Łęka Opatowska za 2022 rok. Do priorytetowych zadań publicznych należały zadania:wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.


Na realizację programu w 2022 roku przeznaczono środki w wysokości 230 000,00 zł – 200 000,00 zł na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i 30 000,00 zł na kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Do opiniowania złożonych ofert wójt zgodnie z ustawą powołał Komisję Konkursową  i przyjął regulamin tej komisji. W wyniku ogłoszonego konkursu wpłynęło łącznie 5 ofert od 5 podmiotów. Powołana komisja konkursowa rozpatrywała i opiniowała złożone oferty .Były one oceniane pod względem formalnym i merytorycznym.P o przeprowadzonej procedurze konkursowej Wójt Gminy przyznał dotacje  na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu Ludowemu Zespołowi Sportowemu „Płomień” Opatów w kwocie 78 000,00 zł, Ludowemu Klubowi Sportowemu „Zawisza” Łęka Opatowska -82 000,00 zł i Ludowemu Klubowi Sportowemu „Wielkopolanin” Siemianice 40 000,00 zł. Na wspieranie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury  i dziedzictwa narodowego Stowarzyszenie Szansa dla Trzebienia otrzymało 3 064,00 zł a Opatowskie Stowarzyszenie Kulturalno -Sportowe - 10 950,00 zł.Sprawozdania z wykonania zadania publicznego organizacje złożyły zgodnie z umową w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania -mówiła Karolina Goj, inspektor do spraw promocji gminy.


Sprawozdania z wykonania zadania publicznego organizacje złożyły zgodnie z umową w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania. Analizują rozliczenia nie stwierdzono uchybień oraz błędów. Reasumując cele założone w Rocznym Programie Współpracy Gminy Łęka Opatowska z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok zostały zrealizowane.

Autor: joanna.kaczorowska@radiosud.pl