15 sierpnia 2020, 19:05

Teraz

25°

Fakty

A A A

ŁĘKA OPATOWSKA: XXII Sesja Rady Gminy

Wczoraj w Łęce Opatowskiej odbyła się kolejna XXII Sesja Rady Gminy. W sesji uczestniczyło 13 radnych. Wszystkie uchwały podjęli oni jednogłośnie.

Radni ustali dochody budżetu na 2020 rok w wysokości 32 561 633,14 zł a wydatki w wysokości 36 383 033,14 zł. Przyjęli też plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli a także ustalili kwoty dofinansowania opłat za doskonalenie oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane. Było to niezbędna uchwała ponieważ organ prowadzący na każdy rok budżetowy zabezpiecza środki na ten cel. W tym roku wyodrębniono środki w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Kwotę dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli ustalono w wysokości 100%. Dofinansowanie to przeznaczone jest na uzupełnienie oraz podnoszenie kwalifikacji wymaganych do zajmowania stanowiska nauczyciela na studiach podyplomowych w następujących specjalnościach i formach kształcenia: wychowanie do życia w rodzinie, technika, logopedia i chemia. Projekt uchwały został zaopiniowany przez związki zawodowe. Podczas obrad radni gminni podjęli także uchwałę o przystąpieniu Gminy Łęka Opatowska do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020. Program ten został opracowany przez  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej a kierowany jest do osób z niepełnosprawnościami, które posiadają orzeczenia o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. O celowości tego programu mówiła radnym kierownik  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  Lucyna Kasprzak.

Jego celem jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy wsparcia dla osób z niepełnosprawnością. Potrzeba ta wynika z rozeznanej sytuacji na terenie naszej gminy i chęci pomocy osobom niepełnosprawnym, a nie radzącym sobie z codziennymi, podstawowymi czynnościami. Usługi asystenta w szczególności mają polegać na pomocy asystenta w wyjściu, powrocie oraz dojazdach w wybrane przez uczestnika miejsce, w dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne, zakupach, załatwieniu spraw urzędowych, nawiązaniu kontaktu z różnego rodzaju organizacjami a także korzystaniu z dóbr kultury takich jak muzeum, teatr, kino, galeria sztuki czy wystawy – mówi Lucyna Kasprzak.

Program ten w 100% finansowany jest środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Autor: joanna.kaczorowska@radiosud.pl