8 grudnia 2021, 10:04

Teraz

-3°

Fakty

A A A

ŁĘKA OPATOWSKA: Zaopiniują kandydata na ławnika

Radni Gminy Łęka Opatowska podczas wczorajszych obrad sesji Rady Gminy powołali zespół do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników. Związane jest to z wyborami uzupełniającymi na tę funkcję.


Zadaniem Zespołu jest przygotowanie i przedstawienie Radzie Gminy, przed przystąpieniem do wyborów uzupełniających ławnika do sądu powszechnego na kadencję od 2016r. do
2019r., opinii o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie z 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych.

W 2015 roku dokonali Państwo wyboru jednego ławnika do Sądu Pracy. Sąd stwierdził jednak, że dla prawidłowego funkcjonowania Wydziału Pracy Sądu Rejonowego w Kępnie konieczny jest wybór nowego ławnika do orzekania w sprawach zakresu Prawa Pracy. Dlatego Prezes Sądu Okręgowego w Kaliszu wystąpił z pismem, które wpłynęło do nas 21 czerwca i zwraca się w nim z wnioskiem o przeprowadzenie wyborów uzupełniających. Na tej podstawie 8 lipca została podana do publicznej wiadomości informacja o możliwości zgłaszania kandydatur. W chwili obecnej jest już po terminie i wiemy, że mamy zgłoszoną jedną kandydaturę - tłumaczyła Małgorzata Gąszczak, sekretarz Urzędu Gminy.

Zespół , który przyjrzy się kandydatowi to przewodnicząca Małgorzata Gąszczak, z-ca Leszek Zalewski i członek Marcin Górecki. Zgłoszonym kandydatem na ławnika jest Danuta Sobok z Opatowa. Radni zdecydowali także o zasięgnięcie od Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu informacji o kandydacie na ławnika w wyborach uzupełniających na kadencję 2016-2019.

Autor: joanna.kaczorowska@radiosud.pl