14 lipca 2024, 13:44

Teraz

23°

Fakty

A A A

PERZÓW: Radni udzielili Wójtowi absolutorium

Rada Gminy jednogłośnie udzieliła Wójt Gminy Perzów Danucie Froń wotum zaufania i absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2023 rok, tym samym pozytywnie oceniła podejmowane działania dotyczące gospodarki finansowej gminy oraz realizację zaplanowanych w budżecie inwestycji i wydatków bieżących.


Podczas III sesji Rady Gminy Perzów Radni podjęli szereg uchwał przewidzianych w porządku obrad. Wójt przedstawiła raport o stanie gminy w 2023 roku. Po dyskusji nad złożonym przez Skarbnik sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 rok, po zapoznaniu z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu i po odczytaniu opinii Komisji Rewizyjnej oraz przedstawieniu opinii komisji stałych rady, Rada Gminy Perzów jednogłośnie udzieliła Wójt absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok. Wójt Danuta Froń podziękowała Radzie za udzielenie absolutorium i wotum zaufania oraz pracownikom Urzędu i sołtysom za ciężką pracę na rzecz Gminy Perzów. Następnie radni pochylili się nad ustaleniem zasad i wysokości diet dla radnych.I tak radni za udział w sesji i posiedzeniu komisji stałej lub doraźnej otrzymywać będą 500,00 zł, Wiceprzewodniczącemu Rady Gminy za udział w sesji przysługiwać będzie 500,00  zł, a za udział i prowadzenie komisji stałej lub doraźnej 600,00 zł. Przewodniczący Rady Gminy Perzów w związku z wykonywaną funkcją otrzyma zryczałtowaną dietę miesięczną w wysokości 1950,00 zł, która ulegnie pomniejszeniu o 10% w przypadku nieobecności na sesji. Radni ustalili również wysokość zryczałtowanej diety miesięcznej dla sołtysów wsi w wysokości 700,00 zł. Dodatkowo za udział w sesji sołtysi otrzymają 50,00 zł. Ponadto w trakcie sesji zmieniono uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Perzów spółkom wodnym trybu postępowania w sprawie udzielania tej dotacji i sposobu jej rozliczania, a także ustalono wymagania jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Perzów. Radni zatwierdzili wstępną lokalizację przystanku komunikacyjnego przy drodze powiatowej w miejscowości Domasłów.Na zakończenie wprowadzono zmiany w budżecie gminy ustalając łączną kwotę dochodów budżetowych na 2024 rok w wysokości  52.051.968,24 zł i wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 58.044.450,36 zł., natomiast wieloletnią prognozę finansową Gminy Perzów dostosowano do zmian w budżecie.

Autor: joanna.kaczorowska@radiosud.pl