17 maja 2022, 13:45

Teraz

16°

Fakty

A A A

PROMOCJA: Krótkie łańcuchy dostaw żywności

Krótki łańcuch dostaw żywności to łańcuch, który obejmuje ograniczoną liczbę podmiotów gospodarczych zaangażowanych we współpracę, przynoszący lokalny rozwój gospodarczy oraz charakteryzujący się ścisłymi związkami geograficznymi i społecznymi między producentami, podmiotami zajmującymi się przetwórstwem a konsumentami.


Funkcjonowanie krótkich łańcuchów dostaw to korzyść zarówno dla producentów, konsumentów, jak i dla środowiska. Konsumenci coraz częściej zgłaszają zapotrzebowanie na produkty pewnego pochodzenia od lokalnych dostawców, przetwórców, rolników. Również rolnicy są zainteresowani skracaniem łańcucha dostaw produktów wytworzonych w gospodarstwach rolnych, poprzez unikanie pośredników. Taka forma sprzedaży wpływa m.in. na niższą cenę produktu dla ostatecznego odbiorcy. Oczekiwania konsumentów są impulsem do powstawania różnego rodzaju lokalnych sieci żywności, w tym targowisk dla rolników, sprzedaży bezpośrednio u producentów, sprzedaży z dostawą do klienta.


Skracanie łańcuchów dostaw żywności poprzez poprawę pozycji rolników w łańcuchu jest jednym z priorytetów Strategii „Od pola do stołu”, której cele będą realizowane w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. Ważnym elementem rozwoju łańcucha dostaw jest bezpośrednie zaangażowanie rolników w dalsze fazy łańcucha żywnościowego, poprzez rozpoczynanie działalności przetwórczej i podejmowanie działalności gospodarczej, w tym produkcji marginalnej, lokalnej i ograniczonej (MOL) oraz rozwój produkcji żywności wytwarzanej w ramach systemów jakości.


W ramach Wspólnej Polityki Rolnej kontynuowane będzie również wsparcie konkurencyjności podmiotów sektora przetwórstwa, poprzez dofinansowanie inwestycji realizowanych przez zakłady przetwórcze, działające jako mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa.


Wsparcie rolników będzie możliwe w ramach interwencji Rozwój małych gospodarstw przewidzianej do realizacji w Planie Strategicznym dla WPR na lata 2023-2027. Projekty mogą dotyczyć produkcji i przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie, rolniczego handlu detalicznego, sprzedaży bezpośredniej oraz dostaw bezpośrednich. Celem interwencji jest zwiększenie orientacji rynkowej gospodarstw, a w rezultacie zwiększenie ich konkurencyjności.


Wsparcie funkcjonowania krótkich łańcuchów dostaw odbywać się będzie również dzięki interwencji Rozwój współpracy w ramach łańcucha wartości w gospodarstwie (dotacje i instrumenty finansowe). Działanie jest nakierowane na realizację inwestycji, które mają wzmocnić pozycję rynkową rolników/mikroprzedsiębiorców, a także wpłynąć na dywersyfikację i skracanie etapów łańcucha żywnościowego. Pomoc może dotyczyć inwestycji dotyczących przetwarzania lub sprzedaży produktów rolnych oraz wytwarzania produktów nierolnych, z wyłączeniem produktów rybnych.


Wsparcie dla rolników w zakresie pozarolniczych funkcji gospodarstw rolnych, m.in. poprzez wspieranie krótkich łańcuchów dostaw, przewidziane jest również w ramach podejścia LEADER.


W filmie, który znajduje się pod tym linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=EfJCWUeoZAg można zobaczyć jak skracania drogi pomiędzy producentami żywności a konsumentami wygląda w praktyce. 


Źródła:  • Projekt Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, grudzień 2021 r.,

  • https://pixabay.com
Projekt finansowany w ramach programu IMCAP Unii Europejskiej.


Treść niniejszego artykułu przedstawia wyłącznie poglądy jego autora i jedynie autor ponosi za niego odpowiedzialność.
Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie zawartych w nim informacji.


Autor: redakcja@radiosud.pl