13 sierpnia 2022, 02:11

Teraz

18°

Fakty

A A A

TRZCINICA: Dodatkowa subwencja z Ministerstwa Finansów

Ministerstwo Finansów przyznało 900 000 złotych Gminie Trzcinica na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji.

Natomiast 17 listopada 2021 Bank Gospodarstwa Krajowego poinformował o zakwalifikowaniu Gminy Trzcinica przez Prezesa Rady Ministrów do otrzymania Promes inwestycyjnych dotyczących dofinansowania z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Gmina Trzcinica złożyła 3 wnioski i wszystkie zostały rozpatrzone pozytywnie. Jest to: „Wymiana sieci wodociągowej z przyłączami, budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami wraz z odtworzeniem dróg w m. Piotrówka” z dofinansowaniem do kwoty 4 322 500 złotych. Ponadto „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami i odbudową dróg w m. Trzcinica” do kwoty 3 610 000 złotych. Kolejnym jest „Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w m. Laski wraz z budową filtra biotechnologicznego do kwoty 1 519 050 złotych. Łączna wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych to 10 351 550 złotych.

Autor: joanna.kaczorowska@radiosud.pl