6 października 2022, 16:09

Teraz

16°

Fakty

A A A

TRZCINICA: Gmina pozyskała środki na aktywizację społeczną

Na terenie gminy Trzcinica zostanie zrealizowany projekt pn. “Aktywna Trzcinica”, którego głównym celem jest wzrost szans na rynku pracy wśród osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez wykorzystanie instrumentów aktywizacji społecznej. Projekt pn. “Aktywna Trzcinica” został wybrany do dofinansowania decyzją Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu w wyniku rozpatrzenia wniosków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Realizatorem programu będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcinicy, a czas jego trwania przewidziany jest na okres od 30 września 2022 do 29 września 2023. Projektem zostaną objęte następujące grupy społecznej: osoby 50+, osoby samotnie wychowujące dziecko, rodziny wielodzietne oraz rodziny z problemem niepełnosprawności. Całkowita wartość projektu wynosi blisko 653.450zł., z czego ponad 555.400zł. to kwota dofinansowania przyznana przez Komisję Oceny Projektów, a 98.000zł to wkład własny.
Autor: lukasz.smiatacz@radiosud.pl