8 grudnia 2021, 10:56

Teraz

-3°

Fakty

A A A

TRZCINICA: Wybrano wykonawcę

Firma Remedis z Poznania przygotuje program rewitalizacji dla Gminy Trzcinica.Program współfinansowany jest z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

Oferty cenowe można było składać od 16 marca do 29 marca 2017 r., a udział w postępowaniu mogli wziąć Wykonawcy, którzy w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonali należycie co najmniej 2 usługi polegające na opracowaniu od podstaw programu rewitalizacji. Zapytanie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem, a w postępowaniu wzięło udział 12 oferentów. Oferty ocenione zostały w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie kryterium najniższej ceny i okresu gwarancji. Wybrana została oferta przedstawiona przez firmę Remedis SA z Poznania, która na podstawie podpisanej umowy zobowiązana zostanie do przeprowadzenia na potrzeby realizacji projektu niezbędnych analiz i diagnoz służących wyznaczeniu obszaru objętego rewitalizacją, organizacji spotkań roboczych z mieszkańcami oraz szkoleń dla pracowników Urzędu Gminy. Zakres umowy obejmuje także uzyskanie opinii i uzgodnień branżowych wymagane przepisami prawa. W razie potrzeby wykonana zostanie też ocenia oddziaływania na środowisko. Na zakończenie realizacji projektu zorganizowana zostanie konferencja podsumowująca podjęte działania. Całość zadania, zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą ma zostać zrealizowana do końca sierpnia br.

Autor: joanna.kaczorowska@radiosud.pl