17 sierpnia 2022, 08:48

Teraz

20°

Fakty

A A A

WIERUSZÓW: Burmistrz Wieruszowa z jednogłośnym absolutorium

Burmistrz Wieruszowa Rafał Przybył otrzymał jednogłośne absolutorium za wykonanie budżetu w 2021 r. Wcześniej radni tak samo głosowali nad wotum zaufania.

- Na przestrzeni tych lat, za co wam bardzo dziękuję, udało się wiele rzeczy nadrobić, zrobić i kontynuować – mówił podczas sesji Rafał Przybył. - To jest szerszy aspekt patrzenia na to co było i na to co jest i – co najważniejsze – na to co będzie. Przykład? Mało kto zwraca uwagę na poprzedników, czyli pana Czesława Wróblewskiego, panią Iwonę Szkopińską, pana Bogdana Nawrockiego czy też jeszcze wcześniej pana Nowaka. Te rzeczy, które udało im się dokonać, były w pewien sposób fundamentem. Nawiążę tylko do jednego wielkiego dokonania – chociażby pani Szkopińska „wychodziła”, „wymówiła”, „wyjeździła” i wypracowała ze swoimi ludźmi zjazd z S8, którego miało tutaj nie być. Gdyby go nie było, nie byłoby też rozmów z wieloma podmiotami. Dążę do tego, że państwo daliście zgodę abyśmy uwolnili tereny w Kuźnicy Skakawskiej i żeby zaczęła się tam budowa zakładu meblowego. On by nie powstał, gdyby nie zjazd z S8 – tłumaczył burmistrz i zaznaczył, że w gminie zaczęła się budowa nowych inwestycji a inwestorzy w planie mają już kolejne. Burmistrz nawiązywał do planowanej budowy osiedla przy ul. Solidarności, zrealizowanym Centrum Aktywności Społecznej, Żłobku, Klubie Seniora, Klubie Malucha oraz wielu innych mniejszych zadań – jak choćby pomoc przy realizacji prywatnego żłobka i przedszkola w Cieszęcinie.

Dochody budżetu ogółem zrealizowano w wysokości 88.512.329,03 zł (105,26% planu),

natomiast wydatki ogółem budżetu w kwocie 84.259.707,39 zł (95,21% planu). Dochody bieżące budżetu wykonano w wysokości 82.950.315,75 zł (106,60% planu), a wydatki bieżące w kwocie 73.641.631,35 zł (94,61% planu). Z powyższego wynika, że na koniec roku budżetowego 2021 została zachowana zasada, o której mowa w art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, bowiem wykonane dochody bieżące są wyższe, aniżeli wykonane wydatki bieżące. Dochody majątkowe budżetu zrealizowano w kwocie 5.562.013,28 zł, co stanowi 88,65% planu. Z przeprowadzonej analizy wynika, iż niepełne wykonanie dochodów majątkowych spowodowane zostało przede wszystkim nieuzyskaniem w pełnej wysokości dochodów zaplanowanych w dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa, Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami, §0770 (wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości) - plan – 2.635.000,00 zł, wykonanie – 2.020.459,94 zł. Wydatki majątkowe ukształtowały się na poziomie 10.618.076,04 zł, co stanowi 99,55% założonego planu.

Dług Gminy Wieruszów wskazany w sprawozdaniu o stanie zobowiązań, według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji na dzień 31 grudnia 2021 roku ukształtował się na poziomie 27.481.141,00 zł. Kwota ta jest wyższa o 1.770.182,07 zł od sumy zobowiązań długoterminowych wykazanych przez jednostkę na dzień 31.12.2020 roku. W analizowanym okresie sprawozdawczym Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji. Na koniec 2021 roku w badanej jednostce nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Autor: wieruszow@radiosud.pl