24 stycznia 2021, 12:12

Teraz

Fakty

A A A

ŁĘKA OPATOWSKA: Wójt otrzymał absolutorium

Wójt Gminy Łęka Opatowska Adam Kopis otrzymał absolutorium za wykonanie budżetu w 2019 roku. Za uchwałą jednogłośnie zagłosowało 12 radnych, uczestniczących w Sesji Rady Gminy.

Łącznie dochody w roku 2019 wykonano w wysokości 35 301 274,60. Wykonanie dochodów ogółem w roku 2019 kształtuje się na poziomie 101,59 % w stosunku do dochodów planowanych. Wydatki wykonano na poziomie 43 216 283,95 zł. Określone planem finansowym wydatki zrealizowano na poziomie 91,09 %. Przychody budżetu wykonano w kwocie 16 579 703,86 to jest 115,12% planu i są to przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 12 639 357,79 , z tytułu wolnych środków w kwocie 2 514 996, oraz nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 425 350,07. Rozchody budżetu 1 254 996 100% spłaty pożyczek i kredytów krajowych. Planowany deficyt 12 278 247,79 wykonany został z deficytem 7 914 997,35. Wartość w środkach trwałych czyli wartość dodana Gminy Łęka Opatowska wzrosła natomiast o prawie 12 mln zł. Wykonanie budżetu pozytywnie zaopiniowała Regionalna Izba Obrachunkowa. Radni zatwierdzili sprawozdanie finansowe wraz z wykonaniem budżetu za 2019 rok i udzieli absolutorium. Podjęli także uchwałę w sprawie udzielenia wójtowi wotum zaufania.

Wotum zaufania i absolutorium tylko w pozytywnej perspektywie stawia pracę, którą wykonuje grupa ludzi. Są to pracownicy bez których na pewno nie byłoby tylu inwestycji, tyle zadań zrealizowanych  i tyle prawidłowego podejścia do mieszkańców ale także do każdego, który prowadzi jakąkolwiek działalność czy też planuje zamieszkać w gminie, bo też prawie 75 decyzji o warunkach zabudowy wydany w zeszłym roku też o czymś świadczy. Również jeżeli myślimy o przyroście naturalnym to liczba mieszkańców zwiększyła się o ponad 90 osób. Wszystko to buduje tą pozytywną ocenę tego  w jaki sposób pracujemy i wykonujemy pracę. Budżet 2019 to bardzo bogaty budżet, bo w zadaniach inwestycyjnych znalazły się ponad 44 pozycje. Mogę powiedzieć, że był to jeden z najbogatszych budżetów jaki Gmina Łęka Opatowska mogła  dotychczas  realizować – uważa wójt Adam Kopis.

Autor: joanna.kaczorowska@radiosud.pl