16 stycznia 2021, 07:37

Teraz

-5°

Fakty

A A A

KĘPNO: Wyniki egzaminów maturalnych w powiecie kępińskim

Wszyscy absolwenci, którzy ukończyli szkołę w 2020 r., obowiązkowo przystępowali do egzaminu maturalnego w części pisemnej z: języka polskiego, matematyki oraz wybranego języka obcego nowożytnego.

W powiecie kępińskim w sesji wiosennej do egzaminu maturalnego przystąpiło 311 uczniów co stanowi 95,7 % absolwentów. Należy podkreślić, że dość wysoki procent uczniów, którzy chcą zdawać maturę utrzymuje się w naszym powiecie od wielu lat. W liceach wyniósł on 100% a w technikach 91,6 %.
Egzamin zdało 236 uczniów tj. 75,9 %. Wynik ten jest o ok. 2 % wyższy od średniej Wielkopolski i kraju (73,9 i 74,0 %). Z 75 uczniów, którym się nie powiodło aż 44 nie zdało tylko jednego egzaminu i we wrześniu będą mogli przystąpić do sesji poprawkowej. Stąd procent zdawalności po sesji poprawkowej będzie zapewne o wiele wyższy. Niestety 21 uczniów tj. 6,8 % przystępujących do egzaminu zakończy tę sesję już niepowodzeniem.

Dokonując szczegółowej analizy wyników należy podkreślić fakt, że w bieżącym roku mieliśmy do czynienia ze specyficzną sytuacją. Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne od połowy marca nauczanie odbywało się w formie kształcenia na odległość. - Miało to zapewne zdecydowany wpływ na efekty kształcenia. Nowa forma była zarówno dla młodzieży jak i dla nauczycieli ogromnym utrudnieniem. Nikt nie był przygotowany do tak radykalnej zmiany sposobu nauczania. Myślę, że środowisko szkolne pozytywnie przeszło ten trudny egzamin. Oczywiście mogą być formułowane różne uwagi np. dotyczące spraw organizacyjnych czy możliwości sprzętowych ale należy podkreślić, że praktycznie nie było czasu aby przygotować się do zaistniałej sytuacji. Wszyscy uczyli się nowej rzeczywistości. Ma to zapewne odzwierciedlenie w tegorocznych wynikach, które w całym kraju są niższe o ponad 6 % - przyznaje Andrzej Jóźwik, naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu, Starowstwa Powiatowego w Kępnie.

Analizując wyniki ze względu na typy szkół należy zauważyć, że podobnie jak w latach ubiegłych wyższą zdawalność osiągnęły licea. W powiecie kępińskim jest ona wysoka w obu liceach i średnio wyniosła 93,0 %, przy średniej w Wielkopolsce 80,2 % a w kraju 81,1 %. W LO nr I ze 106 uczniów egzamin zdało 103 tj. 97,2% a w LO nr II w ZSP nr 1 z 52 uczniów zdało 44 tj. 84,6 %. Jest to kolejny rok, w którym kępińskie licea osiągają zdawalność zdecydowanie wyższą od średniej krajowej i wojewódzkiej.

Tradycyjnie w całym kraju niższą zdawalność uzyskali absolwenci techników. W tym roku egzamin w Technikum nr 1 w ZSP nr 1 zdało 66 uczniów ze 105 przystępujących a średnia zdawalność 62,9 % była zbliżona do średniej kraju - 62,2 % oraz Wielkopolski – 64,6. Zdecydowanie słabsze wyniki uzyskano w Technikum nr 2 w ZSP nr 2 gdzie na 48 przystępujących zdało 23 uczniów tj. 47,9 %. - Zapewne ten wynik wymaga głębokiej analizy i wyciągnięcia wniosków do dalszej pracy przez radę pedagogiczną i uczniów - przyznaje Andrzej Jóźwik.

Tak jak w latach ubiegłych najwięcej problemów sprawiła uczniom matematyka. 42 uczniów nie poradziło sobie z tym przedmiotem. To ok. 13,5 % przystępujących do matury, podobnie jak w roku ubiegłym. Większość to uczniowie techników. To w tym typie szkoły wyraźnie widać zbyt małą liczbę godzin matematyki w planach nauczania. Powiat Kępiński dostrzegając problem każdego roku finansuje dodatkową godzinę matematyki w klasach maturalnych w technikach. Drugim egzaminem, z którym podobnie jak w latach ubiegłych mieli w tym roku problem maturzyści był pisemny egzamin z języka angielskiego. Dla 29 uczniów zakończył się on negatywnie. Należy jeszcze dodać, że 26 uczniów nie poradziło sobie z pisemnym egzaminem z języka polskiego.

W całym kraju egzamin maturalny zdało ok. 74,0 % przystępujących do matury, to wynik o ponad 6% niższy od wyniku z roku ubiegłego. W powiecie kępińskim egzamin zdało ok. 75,9 %, jest to wynik wyższy od średniej krajowej oraz wojewódzkiej (73,9 %). Zapewne poprawi się on jeszcze po wrześniowej sesji poprawkowej, do której będzie mogło przystąpić aż 44 uczniów, którzy nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu. Niestety dla 21 uczniów (tj. 6,8 %) egzamin już zakończył się niepowodzeniem.

- Wyniki matur będą zapewne, jak co roku tematem głębokiej i szczegółowej analizy jakie dyrektorzy wraz z radami pedagogicznymi będą musieli przeprowadzić w swoich placówkach - dodaje naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu.

Autor: daniel.tarchala@radiosud.pl