17 października 2021, 04:34

Teraz

Rozrywka i oświata

A A A

BRALIN: Zarząd Oddziału Rejonowego PZERiI podsumował działalność w I półroczu 2016 roku

7 października w siedzibie przy ulicy Wrocławskiej odbyło się statutowe posiedzenie zarządu oddziału, w którym wzięli udział członkowie oraz zaproszeni goście. Najważniejszym punktem programu było sprawozdanie z działalności zarządu przygotowane przez kol. Alojzego Leśniarka.
Przewodniczący szczególną uwagę zwrócił na pracę Komisji Kultury i Wypoczynku, która zaplanowała na I półrocze 2016 roku kilkanaście wyjazdów jedno - i wielodniowych i wszystkie one zostały zrealizowane. Były to bardzo ciekawe wycieczki jednodniowe do Częstochowy, Uniejowa, Kórnika, Rogalina, Wałbrzycha i Książa a także do Łodzi na spektakl teatralny. Na wczasy seniorzy mogli wyjechać w czerwcu do Pobierowa, Łazów i Trójmiasta. We wszystkich tych wyjazdach uczestniczyło 563 członków i przyjaciół związku.
Na uwagę zasługuje także praca zarządów kół terenowych, które zorganizowały wiele spotkań, imprez i uroczystości z okazji różnych świąt kalendarzowych i środowiskowych, m.in. Dnia Babci i Dziadka, Dnia Kobiet, Dnia Matki i Ojca. Były też śniadania wielkanocne, wieczorki karnawałowe i inne. Przewodniczący podziękował zarządom kół za bardzo dobrą pracę na rzecz członków związku.
Szczegółowo zostało też omówione sprawozdanie finansowe oddziału, które również przedstawia się bardzo dobrze. W sprawozdaniu Rejonowej Komisji Rewizyjnej, przedstawionym przez kol. Marię Dirbach znalazł się wniosek o udzielenie zarządowi oddziału absolutorium za I półrocze 2016 roku, który został przyjęty jednogłośnie. W czasie dyskusji przewodniczący kół podawali różne propozycje dotyczące usprawnienia organizacji wyjazdów i wycieczek, zwracając uwagę na przestrzeganie regulaminu ustalonego przez Prezydium Oddziału.
Obecny na posiedzeniu wójt gminy Bralin Roman Wojtysiak pogratulował wszystkim tak dobrej pracy na rzecz seniorów, która wpływa na życie całej społeczności. Zapoznał też zgromadzonych z planami inwestycyjnymi, które również dotyczą seniorów, omówił sprawę obecnej i przyszłej lokalizacji ośrodka zdrowia, nawiązał też do współpracy a raczej jej braku z Radą Gminy. Sekretarz gminy Zbigniew Łatka omówił sprawę „Polityki bezpieczeństwa informacji” w Oddziale Rejonowym PZERiI w Bralinie, zwracając uwagę na właściwe przechowywanie, zabezpieczanie i przekazywanie danych osobowych członków i osób związanych ze związkiem przez pracowników biura, przewodniczących i skarbników kół terenowych. Na zakończenie spotkania przewodniczący oddziału podziękował wójtowi i pracownikom gminy za bardzo dobrą współpracę i pomoc w realizacji różnych zadań nie tylko statutowych. Podziękował też wszystkim członkom zarządu za pracę, dyskusję i zakończył obrady.

Autor: Łucja Wieloch

Autor: maciej.tettling@radiosud.pl