5 marca 2024, 11:35

Teraz

Rozrywka i oświata

A A A

OSTRZESZÓW: Stypendia i nagrody dla prymusów

6 uczniów prowadzonych przez powiat szkół ponadpodstawowych otrzymało Stypendia Starosty, a 39 – nagrody edukacyjne. Uroczystość wręczenia wyróżnień odbyła się dziś (5 grudnia) w starostwie powiatowym. W ramach Powiatowego Programu Wspierania Edukacji co roku szczególnie uzdolnieni uczniowie szkół średnich otrzymują Stypendia Starosty. Stypendia są przyznawane uczniom ze średnią ocen nie niższą niż 5,0 i co najmniej bardzo dobrą oceną z zachowania oraz celującymi stopniami w przynajmniej jednej dziedzinie. Oprócz tego kandydaci do stypendium powinni spełniać jeden z dodatkowych warunków: aktywne uczestnictwo w pracach samorządu uczniowskiego, przyczynianie się do promocji powiatu poprzez udział w konkursach innych niż przedmiotowe na szczeblu co najmniej ponadpowiatowym oraz pomoc osobom niepełnosprawnym, chorym lub starszym. Stypendium Starosty Ostrzeszowskiego na rok szkolny 2023/2024 otrzymało 6 uczniów – po 2 z każdej szkoły. Drugą formą wspierania młodzieży są nagrody edukacyjno-motywacyjne, przyznawane za osiągnięcia w nauce oraz osiągnięcia artystyczne i sportowe. Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z opinią Wydziału Oświaty postanowił przyznać: 8 nagród za wybitne osiągnięcia w nauce – dla laureatów wieloetapowych konkursów oraz olimpiad szczebla krajowego i międzynarodowego, 25 nagród za osiągnięcia sportowe od szczebla wojewódzkiego wzwyż w systemie ogólnopolskiego współzawodnictwa sportowego oraz w rozgrywkach Szkolnego Związku Sportowego oraz 6 nagród za osiągnięcia artystyczne na szczeblu krajowym i międzynarodowym.
Źródło: www.powiatostrzeszowski.pl 

Autor: lukasz.smiatacz@radiosud.pl