28 stycznia 2022, 01:01

Teraz

Fakty

A A A

ŁĘKA OPATOWSKA: Debatowali o strategii Gminy

W urzędzie gminy w Łęce Opatowskiej odbyła się debata strategiczna dotycząca opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Łęka Opatowska na lata 2017-2026”. Strategia rozwoju to długookresowy plan działania wyznaczający strategiczne cele rozwoju gminy i określający takie priorytety oraz kierunki działań, które są konieczne do wykonania przyjętych założeń.

W spotkaniu warsztatowym udział wzięli m.in.: wójt, radni, sołtysi, szefowie podległych jednostek organizacyjnych, przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na terenie gminy, pracownicy urzędu. Podczas spotkania omówiono dane zebrane w pierwszej fazie procesu tworzenia strategii oraz przedstawiono dalszy schemat prac nad dokumentem. Ponadto, uczestnicy debaty pracowali nad atutami i mankamentami gminy, a także okolicznościami zewnętrznymi jakie gmina może wykorzystać oraz warunkami zewnętrznymi które mogą mieć szkodliwy wpływ na rozwój gminy, a tym samym włączeni zostali do opracowania analizy SWOT. Uczestnicy zachęceni zostali także do wypełnienia ankiet nt. aktualnej sytuacji społeczno – gospodarczej gminy, warunków życia, problemów występujących na terenie regionu, realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych, itp. Termin składania ankiet upływa 27 kwietnia br.Debata stała się punktem wyjścia dla nakreślenia podstawowych potrzeb i kierunków rozwoju gminy na najbliższe lata. Rekomendacje ze spotkania warsztatowego będą istotnym elementem w procesie tworzenia dokumentu, a dzięki zaangażowaniu w proces jej tworzenia przedstawicieli samorządu i organizacji, lokalnych liderów życia społecznego oraz mieszkańców, strategia stanowić będzie nie tylko narzędzie prowadzenia polityki rozwoju, ale również syntezę świadomych wyborów i rekomendacji przedstawicieli różnych społeczności tworzących wspólnotę samorządową.


źródło:leka-opatowska.pl

Autor: joanna.kaczorowska@radiosud.pl

Archiwum komentarzy
Tryb sortowania komentarzy:
  • ~rewers : a co z MPZP

    22:34, 21 kwietnia 2017, | odpowiedz