29 listopada 2023, 20:29

Teraz

-4°

Fakty

A A A

ŁĘKA OPATOWSKA: Radni obradowali

Po raz XXV odbyła się Sesja rady Gminy w Łęce Opatowskiej. Radni obradowali wczoraj w sali Urzędu Gminy.

Jedną z ważniejszych uchwał podjętych przez radnych była zmiana uchwały budżetowej Gminy na 2016 rok. Ustalono dochody budżetu w wysokości 22 252 592,24 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 21 814 443,24 zł a dochody majątkowe 438 149,00 zł. Natomiast wydatki budżetu ustalono na kwotę 22 173 999,76 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 19 132 512 .07 zł a wydatki majątkowe 3 041 487,69 zł. Radni zajęli się też zmianami w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łęka Opatowska na lata 2016-2023.a także podjęli uchwałę w sprawie  aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Łęka Opatowska. Ważnym tematem sesyjnych obrad było podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. Jak podkreślał wójt gminy nie są to duże zmiany a kwestie deklaracji dotyczą tych wszystkich, którzy płacili stawkę 9 zł. Powinni zwrócić się do Urzędu Gminy do końca lipca i wypełnić stosowną deklarację. Odpowiednie zmiany nastąpią od 1 stycznia 2017. Będziemy stać na stanowisku aby te opłaty nie wzrastały albo wzrastały minimalnie, ale chcielibyśmy doprowadzić do sytuacji aby rzeczywistość opłat była wnoszona przez wszystkich mieszkańców mieszkających od urodzenia na terenie gminy jak i tych, których znaczna część przybyła w ostatnich czasach na nasz teren-powiedział wójt Adam Kopis.

Kolejna uchwała dotyczyła sprawy szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, a także terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jeszcze w lipcu odbiory śmieci będą realizowane w dotychczasowym zakresie, natomiast od sierpnia odbierane będą tylko worki gminne. Nie po to ustaliliśmy pewien regulamin, nie po to jako Gmina Łęka Opatowska mamy praktycznie najniższe stawki aby z drugiej strony pewnych rzeczy nie respektować. Te wielkie worki różnych kolorów, od czarnych, niebieskich, wszelakich nie będą odbierane. Tam gdzie będzie stał kubeł, tam gdzie będą tylko i wyłącznie nasze worki tam będzie to respektowane. Chciałbym prosić i apeluję jednocześnie aby było to respektowane z drugiej strony -apelował wójt.

Przy okazji wypłynęła sprawa wrzucania śmieci do kontenerów na cmentarzach w Opatowie, Łęce Opatowskiej i Siemianicach przez mieszkańców innych miejscowości. Mieszkańcy z innych miejscowości do kontenerów, które są na cmentarzach przywożą telewizory, gruz, przywożą takie rzeczy, które mnie jako gospodarza tej gminy dziwi. Ten fakt zakrawa już na słowa, które tu nie powinny paść -podkreślał zniesmaczony wójt Kopis.

Podczas obrad Przewodniczący Rady Gminy Michał Jerczyński zapoznał także radnych z pismem Poseł Andżeliki Możdżanowskiej w sprawie kontynuowania działań i realizacji budowy obwodnicy Kępna w ciągu drogi S11. Sesja zakończyła się wolnymi głosami i wnioskami.

Autor: redakcja@radiosud.pl