24 stycznia 2021, 21:57

Teraz

-1°

Fakty

A A A

PERZÓW: Radni zajęli się uchwałami podatkowymi

W Perzowie obradowali radni podczas kolejnej, XXI Sesji Rady Gminy.


Radni podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Perzów na 2021 rok. Zadania ujęte w planie są kontynuacją działań prowadzonych w poprzednich latach. Przyjęto Roczny program współpracy Gminy Perzów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok. Przyjęty program został poddany konsultacjom w terminie od 06.10.2020 r do 02.11.2020 r. Dokument ten określa w perspektywie rocznej cele, zasady, przedmiot i formy współpracy, a także obszary i priorytetowe zadania publiczne realizowane w ramach współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy i na rzecz jej mieszkańców. Na realizację zadań publicznych objętych niniejszym Programem planuje się ogółem kwotę 77000,00 zł. Środki te zostaną przeznaczone na realizację zadań publicznych w ramach otwartego konkursu ofert. Ustalono średnią cenę skupu żyta przyjmowaną jako podstawę obliczenia podatku rolnego, którą obniżono w stosunku do ceny określonej w Komunikacie Prezesa GUS wynoszącej 58,55 zł do kwoty 57,20 zł za 1 decytonę.Roczne stawki  podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Perzów w 2021 roku będą kształtowały się następująco: podatek od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej będzie wynosił 0,86 zł za 1 m² powierzchni, od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynących jezior i zbiorników sztucznych – 4,90 zł od 1 ha powierzchni, od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,40 zł od 1 m², a od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym tylko te rodzaje zabudowy – 3,28 zł od 1 m² powierzchni. Podatek od budynków mieszkalnych wyniesie 0,75 zł od 1 m² powierzchni użytkowej, w przypadku budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 22,16 zł od 1 m² powierzchni użytkowej, od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 11,62 zł od 1 m² powierzchni użytkowej, od nieruchomości związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej – 5,06 zł od 1 m² powierzchni użytkowej, oraz od pozostałych nieruchomości – 6,15 zł od 1 m² powierzchni użytkowej. Podatek od budowli będzie wynosił niezmiennie 2% ich wartości. Podatek od środków transportowych wzrośnie o 2,14% w stosunku do roku bieżącego. Podjęto także uchwałę w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Perzów w ramach pomocy de minimis. Na jej podstawie do 31 grudnia 2023 r. przedsiębiorcy będą mogli korzystać  ze zwolnień z podatku od nieruchomości na dotychczasowych  zasadach i warunkach.

Ja wiem, że nikt nie lubi płacić podatków ale dzięki tym kwotom i opłatom możemy budować tą infrastrukturę na terenie naszej gminy, możemy utrzymywać oświatę, budować i remontować drogi, oświetlenie. Staraliśmy się, żeby to nie było bardzo obciążające w związku z tą sytuacją pandemiczną. Też nie wiemy jak będzie to w przyszłym roku, więc nie staraliśmy się aby te podwyżki były bardzo znaczące dla mieszkańców i przedsiebiorców w Gminie Perzów - tłumaczy wójt Danuta Froń.

Autor: joanna.kaczorowska@radiosud.pl