16 października 2019, 01:39

Teraz

13°

Fakty

A A A

POWIAT OSTRZESZOWSKI: Wójtowie i burmistrzowie apelują do Ministra Środowiska

Włodarze wszystkich gmin powiatu ostrzeszowskiego złożyli swoje podpisy pod petycją skierowaną do ministra środowiska Henryka Kowalczyka. Pismo zwraca uwagę na problem drastycznego wzrostu cen w systemie gospodarki odpadami. Inicjatorem wystosowania petycji był burmistrz Grabowa nad Prosną Maksymilian Ptak. Impulsem stała się uchwała tamtejszej Rady Miejskiej, na mocy której cent za odbiór odpadów komunalnych wzrosły aż o 113%. Zdaniem burmistrza to efekt zderzenia się samorządu z dyktowaniem cen przez tzw. śmieciowe firmy. Z podobnymi kłopotami borykają się także pozostałe gminy, stąd apel do Ministra Środowiska o znalezienie rozwiązania. Jak czytamy w petycji „Monopolistyczny rynek firm zajmujących się się odbiorem i zagospodarowaniem śmieci, wzrost cen transportu, energii i tzw. opłaty marszałkowskiej, ponoszonej z tytułu składowania odpadów, brak wystarczającej liczby RIPOK-ów lub przeładowanie tych już istniejących, wszystkie te czynniki pozwalają na swobodne dyktowanie cen przez firmy działające w branży odpadów komunalnych”. Autorzy petycji zwracają uwagę, że jednym z głównych czynników wpływających na wzrost cen jest rosnąca z roku na rok opłata za składowanie odpadów. Do końca 2017 roku wynosiła ona 24 zł. 15 gr. za tonę. W roku 2018 podniesiono ją do 140zł. za tonę, a obecnie jest to już 170zł. za tonę. Co więcej, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 6 marca 2017 roku, w roku przyszłym opłata wynosić będzie 270zł. za tonę. W ocenie Wójtów, Burmistrzów i Radnych Gmin, wzrost opłaty jest nieuzasadniony i stawia w trudnej sytuacji gminy, związki międzygminne i inne podmioty odpowiedzialne za zagospodarowanie odpadów. Jak piszą dalej sygnatariusze petycji „Widzimy konieczność podejmowania na szczeblu centralnym działań związanych z zapewnieniem osiągania przez Polskę wymaganych przepisami UE poziomów odzysku i recyklingu, ale stanowczo wyrażamy swój sprzeciw wobec decyzji wpływających na ceny zagospodarowania, które niestety mają przełożenie na ceny odpadów „u źródła”.” Wójtowie i burmistrzowie przekonują, że samorządy nie mają żadnych instrumentów mogących wpływać na zmniejszenie kosztów, a mając na względzie zasadę „samofinansowania” systemów gospodarowania odpadami, muszą wzrastającymi kosztami obarczać domowe budżety mieszkańców. W związku z tym włodarze gmin powiatu ostrzeszowskiego wnioskują i zmianę wspomnianego rozporządzenia, a przez to obniżenie opłaty za korzystanie ze środowiska, a ponadto wprowadzenie centralnych rozwiązań wykluczających monopolistyczne praktyki firm odbierających odpady komunalne.


 

Autor: lukasz.smiatacz@radiosud.pl