11 lipca 2020, 13:41

Teraz

15°

Fakty

A A A

REGULAMIN KONKURSU PROJEKT LATO 2019

REGULAMIN KONKURSU PROJEKT LATO 2019
Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu PROJEKT LATO 2019 (zwanej dalej Akcją) jest Radio Sud Sp. z o.o. z siedzibą w Kępnie, al. Marcinkowskiego 12k, zwane dalej Organizatorem.
2. Realizacja Finału Konkursu z wyłonioną zwyciężczynią konkursu odbywać się będzie w Kępnie, wg harmonogramu, który zostanie ustalony w ekspertami biorącymi udział w Konkursie. Koszt dojazdu na zabiegi zwycięzca pokrywa we własnym zakresie.
3. Nagrodą dla osoby zgłaszającej się do udziału w Konkursie, która zostanie wybrana zwyciężczynią konkursu będą:
- zabiegi estetyczne (pakiet 6 zabiegów),
- porady dietetyczne,
- karnet do siłowni (3-miesięczny)
- metamorfoza wyglądu (obejmująca makijaż twarzy, zmianę fryzury i ubioru) oraz udział w sesji fotograficznej.
4. Informacje o Konkursie ogłoszone będą w internetowych środkach masowego przekazu – ogłoszenie informujące o Konkursie zostanie opublikowane w poście na portalu Organizatora na stronie radiosud.pl.
5. Konkurs rozpoczyna się w dniu 01.06.2019 r. wraz z ukazaniem się pierwszej publikacji na jego temat, a kończy 21 czerwca. Terminarz konkursu:
- zgłoszenia smsowe 01.06 - 17.06.2019
- wybór 10 finalistów przez Kapitułę Konkursu - 17.06.2019
- nadsyłanie zdjęć finalistów 17.06 - 20.06.2019
- wybór Zwycięzcy - 21.06.2019.

Uczestniczki
1. Konkurs skierowany jest do kobiet.
2. Osoba biorąca udział w Konkursie wyraża nieodpłatnie zgodę na publikację wszelkich materiałów na jej temat (zawierające m.in. wizerunek, głos, imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, wypowiedzi, itp.). Na powyższą okoliczność Uczestniczki Konkursu otrzymają do podpisu stosowne oświadczenie.
3. Uczestniczkami mogą być jedynie osoby pełnoletnie, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,oraz których stan zdrowia nie stanowi przeszkód do podjęcia się realizacji metamorfozy. Uczestnik konkursu potwierdzi to stosownym oświadczeniem.

Zwycięzca zobowiązany będzie wypełnić i podpisać Ankietę Zgłoszeniową. Ankieta zgłoszeniowa do udziału w Akcji zawierać będzie:
• dane kandydatek na Uczestniczki, tj.: imię i nazwisko, wiek, miasto zamieszkania i kontakt telefoniczny
• Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem Akcji
• Oświadczenie zezwalające na wykorzystywanie imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania, wizerunku oraz wypowiedzi kandydatek na Uczestniczki na potrzeby Akcji oraz promocji i reklamy Akcji, a także potwierdzające m.in. zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestniczki,
• Zgodę na zmianę wizerunku (w tym zmianę koloru i długości włosów) na potrzeby Akcji.
Jest to niezbędny warunek, aby móc dalej uczestniczyć w Konkursie.

Przebieg realizacji Akcji

1. Zwyciężczyni Konkursu ustali z ekspertami harmonogram wykonania zabiegów, które należy wykonać maksymalnie w ciągu 3 miesięcy od ogłoszenia wyników.
2. Na zakończenie Konkursu Zwyciężczyni zostanie poddana metamorfozie wizerunku. Zwyciężczyni będzie miała wykonaną nową fryzurę, makijaż, dobraną stylizację oraz weźmie udział w sesji fotograficznej. Czas na realizację wszystkich etapów konkursu mija 10 października 2019 r. Za niezrealizowanie etapów metamorfozy, Organizator przewiduje kary dla Zwyciężczyni Konkursu - zwrot kosztów za wykonane zabiegi.


Zapewnienie prawidłowości realizacji Akcji oraz tryb składania i rozpatrywania reklamacji
1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, to jest przebiegiem zgodnym ze scenariuszem i Regulaminem, sprawuje nadzór Organizator.
2. Organizator rozpatruje wszelkie reklamacje Uczestniczek, związane z udziałem w Konkursie.
3. Reklamacje mogą być zgłaszane przez Uczestniczki na piśmie, wyłącznie w trakcie trwania Konkursu. Reklamacja będzie rozpatrywana w terminie 21 dni od dnia otrzymania reklamacji (decyduje data stempla pocztowego lub listu przewozowego) .

Postanowienia końcowe
1. Organizatorowi przysługuje prawo zmiany niniejszego Regulaminu lub zmiany harmonogramu Konkursu o czym Organizator powiadomi Uczestniczki na co najmniej 14 dni przed wejściem w życie ww/ zmiany. O każdej zmianie Organizator poinformuje na stronie internetowej Konkursu.
2. Organizator nie odpowiada w żaden sposób za niemożność wzięcia udziału w Konkursu w określonym Regulaminem terminie.
3. Uczestniczki, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane z konkursu, o czym każdorazowo będzie decydować Organizator.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za stan zdrowia Uczestniczek. Uczestniczka ma świadomość ewentualnych obciążeń tak w sferze zdrowia fizycznego, jak i psychicznego związanych z udziałem w Konkursu i przyjmuje na siebie wszelkie skutki wynikające z poddania się takim obciążeniom.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności m.in. za:
a. szkody powstałe na skutek wykonania nieprawidłowego zgłoszenia do Konkursu,
b. problemy w funkcjonowaniu Konkursu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności jeśli wynikają one ze zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej,
c. usługi telekomunikacyjne, pocztowe lub kurierskie, z których korzystać będą Uczestniczki Konkursu
d. zgłaszanie się do Konkursu w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem lub bez zapoznania się z zasadami Regulaminu, w tym również wynikające z niewłaściwego jego zrozumienia.
6. Regulamin Konkursu znajduje się do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej radiosud.pl
7. Organizator zastrzega sobie prawo fotografowania Uczestniczki w trakcie Konkursu oraz wykorzystywania powstałych zdjęć w związku z Konkursu a także w celach promocyjnych Konkursu.
9. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.
10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2019.

Autor: