28 stycznia 2022, 01:30

Teraz

Fakty

A A A

TRZCINICA: Ustalono stawki za wodę i ścieki

XXIX Sesja Rady Gminy odbyła się wczoraj w Urzędzie Gminy w Trzcinicy. Radni zgodnie przyjęli wszystkie przygotowane uchwały.

Radni dokonali zmian w budżecie gminy na 2017 rok. Zmniejszyli dochody budżetu o kwotę 1 934 861,23 zł do kwoty 20 770 308,16 zł a także wydatki budżetu o kwotę 2 025 378,36 zł do kwoty 23 355 902,82 zł. Ważnym punktem obrad było ustalenie stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok. I tak ustalono, że od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej zapłacić trzeba będzie 0,89 zł od m/2 powierzchni użytkowej, od budynków lub ich części mieszkalnych 0,77 zł a związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 20,79 zł. Zatwierdzono także taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków. Za zbiorowe zaopatrzenie w wodę z urządzeń stanowiących składnik mienia komunalnego Gminy ustalono stawkę 2,50 zł netto za m/3 wody używanej do celów bytowych i tyle samo do celów związanych z działalnością gospodarczą.

Za zbiorowe odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych 4,65 zł netto za m/3 ścieków odprowadzanych w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej i tyle samo dla pozostałych użytkowników kanalizacji. Dowożonych i odprowadzanych do zlewni nieczystości płynnych usytuowanej na Oczyszczalni ścieków w Laskach 3,00 zł netto dla mieszkańców Gminy Trzcinica oraz 8,50 zł dla osób dowożących ścieki spoza terenu Gminy. Opłata abonamentowa za wodomierze to 2,65 zł netto miesięcznie - tłumaczył przewodniczący Rady Zdzisław Mikołajczyk.

Radni obniżyli też średnią cenę skupu 1q żyta, przyjmowanej jako podstawę do obliczenia stawki podatku rolnego z 52,49 zł do 52,00 zł. Jedną z istotnych uchwał było uchwalenie "Rocznego Programu Współpracy Gminy Trzcinica z Organizacjami Pozarządowymi.

Autor: joanna.kaczorowska@radiosud.pl