26 stycznia 2021, 20:11

Teraz

Fakty

A A A

WIERUSZÓW: Gmina Wieruszów pozyskała blisko 2 mln zł na rewitalizację kolejnego parku

Gmina Wieruszów pozyskała blisko 2 miliony zł na utworzenie terenu zieleni z ekologiczną bazą edukacyjną.

 Gmina Wieruszów pozyskała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi środki w wysokości 1 846 137,00 zł na realizację zadania „Między Prosną a Niesobem – utworzenie w przestrzeni publicznej miasta Wieruszowa terenu zieleni z bazą edukacyjną”.

Zadanie obejmie kompleksową rewitalizację przestrzeni miejskiej w obrębie ulic Zielonej i Wrocławskiej. Od strony południowo-zachodniej całość zamyka rzeka Niesób. Obecnie teren ten, mimo atrakcyjnego położenia, jest zaniedbany oraz niebezpieczny wskutek braku oświetlenia, licznych wyrw w nawierzchniach i schodach.

Celem zadania jest stworzenie miejsca bezpiecznego i dostępnego dla mieszkańców poprzez zaprojektowanie terenu zieleni z urządzeniami tworzącymi bazę edukacyjną. Adresatami projektu są w szczególności najmłodsi, młodzież w wieku szkolnym oraz seniorzy.

Projekt zakłada przebudowę terenu zieleni na potrzeby stworzenia parku dydaktyczno- ekologicznego i obejmie: przebudowę nawierzchni utwardzonych dla ruchu pieszego oraz kołowego, jak również terenów zielonych, przebudowę i rozbudowę oświetlenia ulicznego i parkowego oraz budowę stanowisk postojowych (20 miejsc) wraz z remontem ul. Zielonej, elementów małej architektury, urządzeń naukowo-dydaktycznych, placu zabaw, a także budowę tężni solankowej. Wykonany zostanie remont schodów terenowych (3 sztuki).

Dzięki realizacji opisanych prac, utworzony zostanie  atrakcyjny i  ogólnodostępny teren zieleni wraz z bazą dydaktyczną, stanowiący przedsięwzięcie innowacyjne  w skali województwa.

Tematyka tego miejsca będzie nawiązywała do wody i jej obiegu w przyrodzie oraz zjawisk przyrodniczych z tym związanych. Sprzyjają temu naturalne warunki, wynikające z położenia planowanej bazy edukacyjnej.

Stworzona przestrzeń publiczna sprzyjać będzie realizacji zadań dydaktycznych dla przedszkolaków oraz dzieci i młodzieży w wielu szkolnym, które za pośrednictwem specjalistycznych urządzeń poznają w praktyce prawa fizyki i przyrody. Pozwoli to w niebanalny i ciekawy sposób przyswajać wiedzę uczniom w różnym wieku.

Baza wykorzystywana zostanie do przeprowadzania lekcji przyrody i fizyki oraz edukacji ekologicznej nie tylko dla 6 szkół gminnych i 3 przedszkoli gminnych, ale również dla całego regionu ze względu na brak podobnych miejsc w okolicy. W tym celu zaprojektowano parking oraz stojaki rowerowe.

Rodziny, opiekunowie młodszych dzieci i seniorzy znajdą tu miejsce wypoczynku wśród zieleni oraz zdrowego relaksu w mikroklimacie cieków wodnych Prosny i Niesobu. Służyć będzie temu również przewidziana w projekcie tężnia solankowa, pełniąca funkcję edukacyjną.

Miejsce to stanie się bezpieczne i ogólnodostępne dzięki uporządkowaniu terenu, alejek, nasadzeń zieleni, dostosowaniu do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz oświetleniu.

Koszty zadania wyszacowano na kwotę 2 583 000,00 zł

Autor: wieruszow@radiosud.pl